Регламент районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

    рішення районної ради

          від 26.11.2015 № VII/2-2

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Мар’їнської районної ради

 

{Із змінами, внесеними згідно із рішенням районної ради 

від 23.12.2015 № VII/4-4       Стаття 38  розділу VI

від 23.12.2015 № VII/4-4       Стаття 47 розділу VIIІ

від 16.02.2015 № VII/6-13     Стаття 30 розділу IV

від 16.02.2015 № VII/6-13….Стаття 51 розділу Х

 

РОЗДІЛ І. Загальні засади

 

Стаття 1. Згідно із Конституцією України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мар’їнська районна рада (далі – районна рада) є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, з правом юридичної особи, наділеної власними повноваженнями, а також повноваженнями, переданими сільськими, селищними, міськими радами.

 

Стаття 2. Діяльність районної ради будується на принципах:

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колегіальності;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- виборності;

- правової, організаційної, матеріально – фінансової самостійності в межах повноважень, які визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законодавчими актами;

- підзвітності і відповідальності перед територіальними громадами її органів і посадових осіб;

- державної підтримки і гарантії місцевого самоврядування;

- судового захисту прав місцевого самоврядування.

Районна рада і створені нею органи і посадові особи періодично, але не менш як 2 рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально – економічного, культурного розвитку, місцевого бюджету та з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність як безпосередньо, так і через засоби масової інформації.

 

Стаття 3. Регламент районної ради затверджується районною радою. Зміни і доповнення до Регламенту приймаються радою з ініціативи депутатів, постійних комісій, а також у випадку прийняття нових законодавчих актів України, які торкаються положень Регламенту.

 

 

 

Стаття 4. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову районної ради, заступника голови районної ради і постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони конституційних прав і свобод громадян.

 

РОЗДІЛ ІІ. Організація роботи районної ради.

 

Стаття 5. Діяльність районної ради здійснюється на підставі планів роботи, які затверджуються районною радою на півріччя.

План роботи визначає головні напрямки діяльності районної ради і його органів, а також організаційні форми рішення поставлених завдань, містить перелік основних організаційних заходів і виконавців.

Проект плану роботи розробляється постійними комісіями і виконавчим апаратом районної ради з урахуванням пропозицій депутатів районної ради.

Контроль за виконанням плану роботи покладається на заступника голови районної ради, виконання покладається на постійні комісії і виконавчий апарат районної ради. Хід виконання плану роботи обговорюється на засіданнях постійних комісій і колегії районної ради.

 

Стаття 6. Плани роботи постійних комісій районної ради складаються на півріччя з урахуванням пропозицій депутатів – членів постійних комісій і затверджуються на засіданні постійних комісій. Питання вносяться в план роботи комісії після обговорення пропозицій на засіданні комісії, із зазначенням терміну підготовки питання і відповідального за його підготовку.

Зміни до плану роботи постійних комісій можуть вноситися на засіданнях постійних комісій за пропозицією депутатів.

Контроль за формуванням і виконанням планів роботи постійних комісій покладається на голів постійних комісій, виконання покладається на депутатів – членів постійних комісій.

 

Стаття 7. Для попереднього розгляду питань, підготовки тих чи інших документів, проектів рішень з питань, які вносяться на розгляд сесії районної ради, в районній раді можуть створюватись робочі групи, до складу яких входять депутати, працівники виконавчого апарату районної ради, відділів і управлінь райдержадміністрації,  районних підрозділів центральних органів виконавчої влади, фахівці за згодою.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Сесія районної ради.

 

Стаття 8. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії ради складаються із пленарних засідань, а також засідань постійних комісій. Місто проведення пленарних засідань ради – приміщення Мар’їнської районної ради. На час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, пленарні засідання ради, за рішенням Голови ради, можуть проводитись в інших приміщеннях на території Мар’їнського району.

 

 

Стаття 9. Перша сесія новообраної районної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як  через  два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості,  яка забезпечує повноважність складу ради (не менше, як двох третин депутатів від загального складу ради) .

Рішення районної виборчої комісії про скликання першої сесії районної ради з повідомленням про дату, час та місце проведення, переліком питань, які планується внести на розгляд ради, доводиться до відома обраних депутатів та населення.

На розгляд першої сесії вносяться питання:

 1. про результати виборів депутатів районної ради;
 2. про обрання голови районної ради.

Для підготовки пропозицій про порядок проведення першої сесії та питань, які планується внести на її розгляд, діючий голова районної ради попереднього скликання (або його заступник) формує з числа обраних депутатів підготовчу депутатську групу на основі представництва від різних політичних партій.

Делегування представників у підготовчу депутатську групу здійснюється на зборах депутатів – представників політичної партії. Протокол зборів, підписаний усіма учасниками зборів, направляється голові районної ради попереднього скликання. У випадку ненадходження в установлений термін протоколу зборів про делегованих представників у підготовчу депутатську групу, ця група формується без участі представників тієї чи іншої політичної партії.

Перше засідання підготовчої депутатської групи скликає голова районної ради попереднього скликання (або його заступник).

Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову групи, визначає порядок організації її роботи. Правове, організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально – технічне забезпечення діяльності підготовчої групи забезпечує виконавчий апарат районної ради.

Підготовча депутатська група готує пропозиції:

 1. про кандидатури до складу секретаріату сесії;
 2. про кандидатури до складу редакційної комісії;
 3. про кандидатури до складу рахункової комісії;
 4. про кандидатури на посаду голови районної ради.

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З даного питання приймається рішення.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарне засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту районної ради.

Процедура обрання голови районної ради проводиться згідно зі статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і статтею 42 Регламенту районної ради.

Після обрання голова районної ради приймає присягу (у випадку, якщо він до обрання не працював в органах місцевого самоврядування) та продовжує ведення  сесії районної ради. За його пропозицією в порядок денний сесії також можуть бути внесені питання:

 1. про обрання заступника голови районної ради;
 2. про утворення  і обрання постійних комісій районної ради;
 3. про утворення колегії районної ради;
 4. про Регламент районної ради.

 

Стаття 10. Чергові сесії районної ради скликаються головою районної ради відповідно до чинного законодавства в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Розпорядження голови ради про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше ніж за 3 доби  до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 

Стаття 11. У випадку немотивованої відмови чи неможливості з боку голови районної ради скликати сесію, сесія скликається заступником голови ради:

а) якщо сесія не скликається головою районної ради у терміни, передбачені чинним Законом;

б) якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених статтею 12 даного Регламенту.

 

Стаття 12. Сесія повинна бути також скликана за пропозицією не менш як 1/3 депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

У випадку, якщо голова ради і його заступник у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині І цієї статті, або у випадку, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менш як 1/3 складу ради, або постійною комісією.

 

Стаття 13. Рішення про скликання сесії головою ради чи його заступником оформляються у вигляді розпорядження.

У випадку скликання сесії в порядку, передбаченому ч.2 ст.12 цього Регламенту, група депутатів у кількості не менш як 1/3 загального чисельного складу ради, або постійна комісія рішення про скликання сесії оформляють у вигляді рішення групи депутатів за підписом не менш як 1/3 депутатів, або постійної комісії відповідно. У рішенні також повинно бути вказано, кому з депутатів доручається відкрити сесію.

Рішення про скликання сесії доводиться до відома депутатів у порядку і в терміни, передбачені ст.10 Регламенту.

 

Стаття 14. На розгляд сесії районної ради вносяться питання, передбачені планом роботи районної ради, а також інші питання, які вносяться головою ради, постійними комісіями, депутатами, відділами виконавчого апарату районної ради, головою районної держадміністрації, загальними зборами громадян.

Погоджені проекти рішень з питань, які будуть внесені на розгляд районній раді, за дорученням голови районної ради оформляються у вигляді порядку денного сесії.

У порядку денному вказуються доповідачі і співдоповідачі з кожного питання.

 

Стаття 15. Проекти рішень районної ради з доданням усіх необхідних документів підлягають обов’язковому погодженню з посадовими особами, які беруть участь у підготовці, виконанні і здійсненні контролю за даними рішеннями, головами постійних комісій за напрямками, начальником організаційного відділу, заступником голови районної ради та керуючим справами виконавчого апарату районної ради. При необхідності до погодження залучаються органи самоврядування на місцях, керівники підприємств, інтереси яких зачіпають відповідні рішення.

Проекти рішень вносяться до районної ради не пізніш, як за 10 днів до сесії.

До проекту рішення додаються:

1) лист на ім’я голови районної ради з клопотанням про внесення питання на розгляд сесії із зазначенням доповідача та часу, необхідного на доповідь;

2) документи для обґрунтування проекту рішення, у тому числі – пояснювальна записка;

3) лист погодження до проекту рішення.

Проекти рішень, які надійшли в районну раду, після розгляду головою (заступником) ради направляються відповідним постійним комісіям для вивчення і підготовки висновків.

Не дозволяється внесення на сесію районної ради проектів рішень, якщо не виконано і не знято з контролю раніше прийняте рішення по даному питанню.

Пропозиції до порядку денного, які вносяться зборами громадян, повинні відображати загальні інтереси територіальних громад і належать до компетенції районної ради.

Проекти рішень з питань, які вносяться на розгляд районної ради, доводяться до відома депутатів не пізніш, як за три дні до пленарного засідання, у виняткових випадках – в день проведення сесії.

На зворотному боці рішення (розпорядження) зазначається перелік підприємств, установ, організацій, яким необхідно направити даний документ.

 

Стаття 16. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 17. Депутат районної ради повинен приймати участь у роботі сесії районної ради.

У разі неможливості прибути на сесію ради, він повинен повідомити письмово або усно голову районної ради( заступника голови районної ради) особисто або  через виконавчий апарат.

 

Стаття 18. У засіданнях ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу Народні депутати України. На сесію можуть бути запрошені голова райдержадміністрації, його заступники, посадові особи виконавчого апарату районної ради, начальники управлінь, відділів, служб  райдержадміністрації, депутати обласної ради; сільські, селищні, міські голови, секретарі місцевих рад, представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, профкомів, засобів масової інформації, громадяни, тощо.

Особам, запрошеним на пленарне засідання районної ради, забороняється вносити та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовники, інші предмети, які можуть створювати перешкоди в проведені засідань. Запрошені зобов’язані дотримуватись дисципліни, не порушувати громадський порядок, утримуватись від публічних прояв свого відношення до того, що відбувається на пленарному засіданні. У випадку порушення Регламенту, невиконання наказів головуючого окремі запрошені особи за рішенням ради можуть бути видалені із зали засідань.

Особи що бажають бути присутні на засіданні ради, та не є запрошеними радою, мають право бути присутні на засіданні ради, при умові подання не менш ніж за добу до початку засідання ради, письмової заяви на ім’я Голови ради з проханням про присутність на засіданні ради. В заяві має бути відображені паспортні дані заявника.

У разі необхідності районна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

Стаття 19. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, починається за одну годину до відкриття засідання районної ради.

Реєстрацію здійснюють працівники виконавчого апарату районної ради.

 

Стаття 20. Пленарні засідання районної ради починаються о 10 годині і закінчуються згідно із затвердженим регламентом проведення.  На період проведення антитерористичної операції в Україні Голова ради має право призначати початок пленарного засідання районної ради на інший час в продовж світлового дня.

 Тривалість роботи сесії, час для доповідей, співдоповідей, виступів у дебатах, довідок, запитів визначаються районною радою, виходячи із кількості та особливостей питань, що розглядаються з метою забезпечення необхідних умов для їх всебічного і глибокого обговорення.

При необхідності в кінці кожного засідання відводиться час, але не більше 30 хвилин, для виступів депутатів районної ради з короткими заявами і повідомленнями (різне). Дебати по цих заявах і повідомленнях не відкриваються і рішення не приймаються.

 

Стаття 21. Сесію відкриває і веде голова ради або його заступник, а у випадках, передбачених ч.2 ст.12 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, за ініціативою якої скликано сесію, один із депутатів цієї групи, а веде за рішенням ради – один із депутатів ради.

Пленарне засідання починається з повідомлення головуючого на сесії (далі – головуючого) даних про кількість присутніх депутатів. Якщо відкриття пленарного засідання неможливо у зв’язку з відсутністю по даним реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття засідання на одну годину або переносить його на другий день.

Для ведення протоколу сесії за пропозицією депутатів і постійних комісій обирається секретар сесії.

Начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради може залучатися головуючим для надання допомоги в проведенні сесії.

 

Стаття 22.   За рішенням більшості депутатів  питання порядку денного, затверджені сесією, можуть бути розглянуті в іншій послідовності, відкладені чи виключені із порядку денного сесії. У ході сесії до порядку денного можуть вноситься і додаткові питання.

 

Стаття 23. Питання про обрання секретаря, тривалість сесії, порядок і послідовність розгляду питань, тривалість виступів, доповідей, співдоповідей, реплік, виступів депутатів від мікрофону, припинення і поновлення дебатів є процедурами і вирішуються радою більшістю голосів депутатів, що присутні на сесії.

 

Стаття 24. Головуючий на засіданні районної ради:

 • веде засідання районної ради, слідкує за дотриманням кворуму сесії та прийнятого депутатами порядку роботи;
 • забезпечує виконання положень цього Регламенту всіма присутніми на сесії;
 • організовує обговорення питань;
 • надає слово доповідачам, співдоповідачам і депутатам для участі в обговоренні;
 • за погодженням з радою надає слово запрошеним на сесію;
 • оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень щодо ведення сесій в порядку, передбаченому цим Регламентом;
 • проводить голосування депутатів з питань, що потребують прийняття рішень районної ради, й оголошує його результати;
 • вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданнях ради; при грубому порушенні його має право за погодженням із радою запропонувати особам, запрошеним на сесію, покинути зал засідань;
 • надає доручення, пов’язані із забезпеченням роботи сесії районної ради, постійним комісіям і депутатам, а також секретаріату сесії районної ради.

 

Стаття 25. Депутат районної ради користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються районною радою, має право обирати й бути обраним до органів районної ради.

Депутат має право пропонувати питання для розгляду районною радою на сесії, вносить пропозиції щодо порядку розгляду питань, що обговорюються, про персональний склад створюваних районною радою органів і кандидатур осіб, .що обираються чи затверджуються районною радою, звертатися із запитами, брати участь у дебатах, ставити запитання, вносити проекти рішень і поправки до них, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій, надавати довідки в порядку, встановленому цим Регламентом. Прохання про надання слова для виступу у дебатах з питань, що розглядаються районною радою, передаються до секретаря сесії, обраному радою. Секретар реєструє їх подачу за часом та в суворій черговості передає головуючому на засіданні.

 

Стаття 25-1. Дотримання дисципліни і норм етики депутатами районної ради на пленарному засіданні.

Депутатам районної ради забороняється вносити до зали засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовники, інші предмети, які перешкоджають діяльність ради.

На пленарному засіданні депутат районної ради не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступів (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону та інше), вживати образливі висловлювання і непристойні слова, закликати до незаконних дій.

Якщо депутат районної ради промовив образливе слово на адресу іншого депутата або депутатської фракції, головуючий на пленарному засіданні попереджає цього депутата про недопущення таких висловів або зупиняє його виступ. Депутат районної ради або представник депутатської фракції, на адресу яких були висловлені образливі слова, має право звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки депутату або представнику депутатської фракції відразу після звернення або після завершення обговорення питання.

Якщо депутат районної ради, депутатська фракція порушили депутатський порядок, не дотримувались дисципліни та норм етики, головуючий доручає розглянути дані факти постійній комісії з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони конституційних прав і свобод громадян, до відання якої відносяться питання дотримання Регламенту.

Якщо під час розгляду питань порядку денного пленарного засідання районної ради виникає ситуація, яка погрожує зривом пленарного засідання, за

пропозицією головуючого депутати можуть прийняти рішення про оголошення перерви в пленарному засіданні. У випадку порушення Регламенту, невиконання наказів головуючого окремий депутат ради,  дії якого грубо порушують вимоги Регламенту в частині дотримання дисципліни, носять образливий характер та направлені на зрив засідання ради, за рішенням ради може бути видалений із зали засідань.

 

Стаття 26. Голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій ради мають право взяти слово для виступу в будь – який час, але не більш ніж на 5 хвилин. Продовження часу виступу допускається тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

Під час пленарного засідання виступаючий не повинен уживати образливі висловлювання, непристойні слова, закликати до незаконних дій. У випадку порушення виступаючим такої вимоги, головуючий на пленарному засіданні попереджає його про недопущення таких висловів і закликів, а у випадку повторного порушення – позбавляє права виступу на даному пленарному засіданні.

Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не по обговорюваному питанню, по якому йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні попереджає його про це, а у випадку подальшого порушення вимог цього Регламенту - вимикає мікрофон.

 

Стаття 27. Дебати з питань, що розглядаються, припиняються більшістю голосів присутніх депутатів. Перед припиненням дебатів голова сесії інформує депутатів про кількість осіб, що записалися для виступу, та виступили. Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити із завершальним словом. Тексти виступів депутатів, що не виступили на сесії, можуть бути прилучені до протоколу сесії (за бажанням депутатів ).

 

Стаття 28. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням комісіями ради або направляються на розгляд підпорядкованим і підконтрольним їй органам і посадовим особам, котрі зобов'язані розглянути ці пропозиції , зауваження у терміни, встановлені радою.

Розділ IV. Прийняття рішень.

 

Стаття 29. Районна рада приймає розпорядчі та нормативні акти у формі рішень в межах повноважень, наданих їй законодавством України, здійснює контроль за їх виконанням. Рішення районної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно чи тимчасово проживають на території району.

За рішенням районної ради текст проекту рішення на засіданні районної ради може не оголошуватись, якщо проект роздано депутатам.

У випадку відсутності пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення, голосування по ньому проводиться в цілому. Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення районної ради здійснюється лише після прийняття районною радою внесеного проекту рішення за основу.

 

Стаття 30. Рішення ради приймаються відкритим або таємним голосуванням. Форма голосування визначається більшістю голосів від числа присутніх депутатів ради.

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та розміщуються на офіційному веб-сайті ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках обрання голови ради, заступника голови ради та у випадках їх дострокового звільнення з посади. Таємне голосування обов’язково застосовується також у випадку прийняття рішення про висловлення недовіри голові районної державної адміністрації.

Обрання голови районної ради на першій сесії районної ради здійснюється шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів для таємного голосування.

 

Стаття 31. Рішення районної ради вважається прийнятим, якщо за нього подана більшість голосів від загального складу ради, крім особливих випадків, передбачених законодавством України.

Рішення районної ради підписуються особисто головою районної ради (за винятком рішення про обрання голови), а у його відсутність заступником голови ради або депутатом, що виконує функції головуючого (у випадках, передбачених законодавством).

Рішення районної ради про обрання голови ради на першій сесії нового скликання підписується головуючим на засіданні. Наступні рішення, прийняті на першій сесії, підписуються головою районної ради.

 

Розділ V.  Голосування.

 

Стаття 32. Після закінчення обговорення головуючий на сесії оголошує про перехід до голосування. На голосування ставляться усі пропозиції та поправки, що надійшли.

Відкрите голосування на сесії забезпечується лічильною комісією з числа депутатів.

Перед початком відкритого голосування головуючий на сесії зазначає кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.

При голосуванні з одного питання кожний депутат районної ради має один голос і подає його за пропозицією, або проти неї, або утримується при голосуванні.

Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні оголошує результати голосування: прийнято рішення чи відхилено.

 

Стаття 33. Таємне голосування проводиться з використанням бюлетенів для таємного голосування.

Для проведення таємного голосування з використанням бюлетенів і визначення його результатів районна рада обирає лічильну комісію з числа депутатів. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуто до складів органів ради, що обираються, або на пост посадових осіб.

Лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загального числа членів комісії.

Час, місце і порядок таємного голосування встановлюються лічильною комісією на основі цього Регламенту і оголошуються депутатам ради головою лічильної комісії.

Видача бюлетенів починається по мірі їх виготовлення, але не пізніше, ніж за 30 хвилин до оголошеного часу голосування .

 

Стаття 34. У бюлетень для таємного голосування вносяться прізвище, ім’я, по-батькові кандидатів (в алфавітному порядку), місце роботи, займана посада, дані про партійність і від якої партії  обраний депутатом районної ради, або питання в чіткому викладенні, який потрібно вирішити шляхом таємного голосування.

Лічильна комісія виготовляє бюлетені для таємного голосування в кількості, що не перевищує загального числа депутатів ради. Усі бюлетені для таємного голосування підписуються головою і секретарем лічильної комісії та завіряються печаткою ради. Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам під розпис на підставі посвідчення депутата (тимчасового посвідчення), паспорту або іншого документу, якій посвідчує особу (у випадку, коли посвідчення депутата до першої сесії не видані).

Невидані бюлетені до початку підрахунку голосів підлягають погашенню в установленому порядку: на бюлетені проставляється слово «ПОГАШЕН».

Кожному депутату районної ради видається один бюлетень по виборах органу або посадової особи, що обираються, по вирішенню питання, що розглядається.

Заповнення бюлетенів проводиться депутатом тільки в кабіні для таємного голосування шляхом проставлення позначки “+” або іншої проти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів), за якого (яких) він голосує, а в бюлетені по проекту рішення – слів “за” або “проти”, або “утримався”.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, без підпису голови і секретаря лічильної комісії ,а також бюлетені, в яких зроблено позначку “+” або іншу більше, ніж проти одного прізвища на одну посаду. При голосуванні по рішенню бюлетені, в яких залишено два чи більше варіантів, прізвища, дописані у бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

За результатами таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії. Особлива думка членів лічильної комісії заноситься до протоколу. На підставі доповіді лічильної комісії районна рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

За рішенням районної ради може бути проведене поіменне голосування. Воно проводиться шляхом подачі іменних бюлетенів.

 

Стаття 35. Депутат районної ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який був відсутній під час процедури голосування, не має права подати свій голос пізніше.

 

Стаття 36. При виявленні помилок у порядку і техніці проведення голосування більшістю голосів від числа присутніх депутатів проводиться повторне голосування.

 

Розділ VІ.  Протоколи сесій районної ради.

 

Стаття 37. На кожній сесії районної ради ведеться протокол.

 

Стаття 38. У протоколі сесії районної ради зазначаються наступні дані:

 • найменування ради, порядковий номер сесії (у межах скликання), дата і місце проведення сесії;
 • загальний склад районної ради, число присутніх і відсутніх депутатів;
 • порядок денний сесії, прізвище, ініціали, посада доповідача і співдоповідача з кожного питання, ким вноситься питання на розгляд ради;
 • усі внесені на голосування питання і пропозиції;
 • прізвища депутатів, що виступили у дебатах (для осіб, котрі не є депутатами районної ради – посади), а також депутатів, що внесли запит або поставили запитання (письмово або усно) доповідачам;
 • перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, що подані за рішення, проти та утримались.

До протоколу сесії додаються рішення, прийняті районною радою з усіма погодженнями і матеріалами, письмові запити депутатів, розглянуті на сесії, письмові пропозиції і зауваження депутатів. Передані головуючому на сесії, тексти виступів депутатів, що записалися, але не одержали слова для виступу у зв’язку з припиненням дебатів, список відсутніх на сесії депутатів із зазначенням причин, список запрошених на сесію. Протокол сесії районної ради повинен бути оформлено та підписано у термін не більше 10 робочих днів з дати проведення  засідання сесії.

 

Стаття 39. Протокол сесії районної ради підписується головою ради, а в випадку його відсутності – заступником голови або депутатом, що вів сесію, у випадках, передбачених Законом.

Оригінали протоколів сесії протягом установленого терміну зберігаються у виконавчому апараті ради, а потім здаються до архіву на постійне зберігання.

 

 

Стаття 40. Рішення районної ради реєструються виконавчим апаратом районної ради із зазначенням дати, порядкового номера скликання, номера сесії і рішення (наприклад, від “____” _________ 200_ р. V/13 – 3, де V - номер скликання, 13 - номер сесії, 3 - номер рішення).

Рішення ради з основних питань повністю або у викладі доводяться до відома виборців через засоби масової інформації.

 

 

Стаття 41. Рішення ради направляються відповідним підприємствам (об’єднанням), організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніше, ніж у десятиденний термін після їх прийняття. Рішення ради нормативно – правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інший термін набрання цими рішеннями чинності.

 

Розділ VІІ. Голова, заступник голови районної ради.

 

Стаття 42. Права і повноваження голови районної ради передбачені статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні.»

Голова районної ради обирається радою шляхом таємного голосування з числа  її депутатів  на   строк  повноважень ради.

Голова ради здійснює свої повноваження до припинення  ним повноважень депутата  відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень, передбачених  частиною 5 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Голова  ради вважається звільненим з посади з дня припинення  ним депутатських повноважень або повноважень голови.

Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком  припинення нею повноважень депутата цієї ради

У своїй діяльності голова ради  є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш 2/3 від загального складу ради шляхом таємного голосування.

Питання про звільнення голови ради може бути внесене на розгляд за вимогою не менш 1/3 депутатів від загального складу ради.

Рішенням ради Голові ради можуть бути надані повноваження самостійно видавати в міжсесійний період розпорядження щодо бюджетних питань. Такі розпорядження Голови ради мають бути схвалені на найближчому пленарному засіданні ради.   

 

Стаття 43. Заступник голови районної ради обирається радою на строк її повноважень із числа депутатів ради  шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення  ним повноважень  депутата ради, крім випадків дострокового припинення його повноважень, передбачених частиною 4 статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. Заступник голови  районної ради здійснює  повноваження голови районної ради за відсутності голови ради на підставі  його розпорядження, а також неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.

 Повноваження  заступника голови  районної ради   можуть бути  достроково припинені без припинення  повноважень  депутата районної ради за рішенням  районної ради, що приймається таємним голосуванням .Питання про  дострокове припинення  повноважень може бути винесено  на розгляд районної ради на вимогу не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради або голови ради.

 

Стаття 44. Право висування, самовисування кандидата на посаду голови районної ради має кожен депутат районної ради.

Вибори голови ради проводяться на сесії таємним голосуванням.

Висування кандидатів на посаду голови проводиться депутатами на сесії ради. Кожен із висунутих кандидатів має право взяти самовідвід.

Усі депутати, висунуті кандидатом на посаду голови ради, вносяться до списку для таємного голосування в алфавітному порядку.

Після висування кожному із кандидатів надається можливість виступити із своїми програмами, по яких проводиться обговорення. Депутати можуть визначати час для викладення програми та час, необхідний для обговорення. З цих питань приймається відповідне рішення в порядку, передбаченому законодавством.

Таємне голосування і підбиття підсумків виборів проводиться згідно  із статтею17 Регламенту районної ради. Лічильна комісія обирається в кількості 5 чоловік: у складі голови і членів комісії.

До бюлетеня для голосування вносяться прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, займана посада, відомості про партійність, від якої партії  обрано депутатом районної ради.

Лічильна комісія виготовляє бюлетені для таємного голосування в кількості, що не перевищує загальну кількість депутатів ради. Усі бюлетені для таємного голосування підписуються головою і двома членами лічильної комісії.

Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам під розпис при пред’явленні посвідчення депутата (тимчасового посвідчення), паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (у випадках, коли посвідчення депутата до першої сесії не видані).

Не видані бюлетені до початку виборів підлягають погашенню в установленому порядку: на бюлетені проставляється слово “Погашений” з підписом голови і членів комісії.

Перед початком голосування скриньки для таємного голосування перевіряються, опечатуються членами лічильної комісії.

Заповнюється бюлетень у кабінах для таємного голосування шляхом проставлення позначки “+” або іншої проти прізвища депутата, за якого віддається голос. Якщо не підтримує жодного, у квадраті «не підтримую жодного» ставиться позначка.

Депутат має право проголосувати лише за одного кандидата.

Бюлетені невстановленого зразка, а також бюлетені без підпису голови і членів лічильної комісії, а також бюлетені, в яких зроблено позначку більше, ніж проти одного прізвища кандидата, вважаються недійсними.

Скриньки відкриваються в присутності всіх членів лічильної комісії. При підрахуванні голосів можуть бути присутніми кандидати на посаду голови.

Обраним вважається кандидат, який отримав більшість голосів від загального складу ради.

Підсумки підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії за підписом голови і всіх членів комісії.

Голова лічильної комісії інформує про підсумки виборів сесію районної ради, яка приймає відповідне рішення.

Якщо при голосуванні більше ніж по двох кандидатурах кожен з кандидатів не набрав більше половини голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільшу (або однакову) кількість голосів від загального складу ради. При повторному голосуванні обраним вважається кандидат, який набрав більше половини голосів від загального складу ради.

Якщо за підсумками повторного голосування кожен з кандидатів не набрав більшості голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори в порядку, встановленому цим Регламентом.

Кандидати, які брали участь у першому турі виборів і не набрали необхідної кількості голосів, мають право брати участь у повторних виборах на загальних підставах.

Вибори заступника голови районної ради проводяться таємним голосуванням по кандидатурі (кандидатурах), запропонованих головою ради в порядку, передбаченому процедурою для виборів голови ради.

 

РОЗДІЛ  VІІІ. Постійні комісії районної ради.

 

Стаття 45. Постійні комісії є органами районної ради, відповідальні перед нею і підзвітні їй. Постійні комісії обираються районною радою з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Депутат районної ради може бути у складі однієї постійної комісії.

Діяльність постійних комісій, повноваження і права визначаються Конституцією України, чинним законодавством, Положенням про постійні комісії, затвердженим радою. Постійні комісії за дорученням ради чи за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально - культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд сесії, розробляють проекти рішень ради і готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

За дорученням ради, голови ради, заступника голови ради чи за власною ініціативою постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, які належать до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності, а також їх посадових осіб. За результатами перевірки подаються рекомендації на розгляд керівників цих підприємств, установ, організацій, а в необхідних випадків – на розгляд районної ради.

 

Стаття 46. Рекомендації, висновки постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлені ними терміни.

Стаття 47. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні комісії. До складу постійної комісії не можуть бути обраними голова районної ради, його заступник. На засіданнях постійних комісій районної ради ведеться протокол засідання. Протокол засідання постійної комісії районної ради повинен бути оформлено та підписано у термін не пізніше 5 робочих днів з дати проведення засідання. Протокол засідання постійної комісії районної ради є службовим документом.

Протягом строку своїх повноважень районна рада може створювати нові постійні комісії, скасовувати і реорганізовувати раніше створені комісії, вносити зміни до складу комісій.

 

Стаття 48. Районна рада може створювати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для контролю за конкретними питаннями місцевого самоврядування, визначеними радою, з поданням звітів і пропозицій по них на сесію.

Комісія вважається обраною, якщо за рішення про її створення проголосувало не менше І/3 депутатів від загального складу. У рішенні про створення тимчасової комісії зазначається назва комісії, доручення, персональний склад і її голова. Тимчасові контрольні комісії вправі залучати для участі в роботі спеціалістів, експертів. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться закритими. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення за результатами її роботи чи в разі припинення повноважень ради.

 

РОЗДІЛ ІХКолегія районної ради.

 

Стаття 49. Районна рада може створювати колегію. Колегія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує погоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається винести на розгляд ради.

До складу колегії ради входять голова районної ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп, фракцій. Колегія ради діє на основі Положення, яке затверджується радою.

 

РОЗДІЛ Х. Депутатські групи і фракції.

 

Стаття 50. Депутати районної ради можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи за умови, що в кожній із них може бути не менше 5 депутатів. Жоден із депутатів не може входити більше, ніж в одну групу.

Депутати, які входять до складу депутатської групи обирають особу, яка очолить депутатську групу.

Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює дану групу. До подання додається письмове повідомлення про створення депутатської групи, підписане депутатами, які входять до складу депутатської групи, із зазначенням її назви, персонального складу і партійної приналежності членів депутатської групи.

Діяльність депутатської групи припиняється, якщо:

 1. вибуває декілька членів групи і чисельність стає меншою, ніж установлено цим Регламентом;
 2. членами групи приймається рішення про ліквідацію депутатської групи;
 3. закінчився термін, на який депутати об’єднались у депутатську групу або строк повноважень районної ради.

Порядок роботи депутатських груп, умови вступу депутатів до депутатської групи, виходу чи виключення із неї, визначаються самою депутатською групою.

Групи депутатів мають право виступати на сесії з будь – якого обговорюваного питання. Виступаючий від групи визначається самою групою, про що повідомляється секретарем сесії. Виступаючі від групи володіють переважним правом виступу після виступу представників постійних комісій районної ради.

За поданням групи депутатів її матеріали розмножуються і розповсюджуються секретарем сесії серед всіх депутатів районної ради.

 

Стаття 51. Депутати районної ради на підставі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися в депутатські фракції з чисельністю не менше 2 депутатів. До складу фракції можуть входити позапартійні депутати, які підтримують політичний напрямок фракції.

Депутат може входити тільки до однієї фракції.

Депутатська фракція може бути створена в будь-який час упродовж строку повноважень ради даного скликання.

Депутати, які входять до складу депутатської фракції, обирають особу, яка очолить фракцію.

Депутатська фракція реєструється радою за поданням особи, яка очолює дану фракцію. До подання додається письмове повідомлення про створення депутатської фракції, підписане депутатами, які входять до складу депутатської фракції, із зазначенням її назви, персонального складу і партійної приналежності членів депутатської фракції.

Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів про реєстрацію депутатської фракції, її кількісний склад.

Невходження депутата районної ради, обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії  у багатомандатному виборчому окрузі та одномандатним мажоритарним виборчим округах до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу в іншу депутатську фракцію є підставою для дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради у порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 52. Депутатські групи, фракції мають право:

 • на пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях ради;
 • на попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, які обираються, назначаються або затверджуються радою;
 • на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради по кожному питанню порядку денного. Доповідачі від групи або фракції мають переважне право виступу після доповідей представників постійних комісій районної ради.

РОЗДІЛ  ХI. Депутати районної ради.

 

Стаття 53. Виборці можуть давати депутату районної ради доручення на зборах під час звітів і зустрічей.

Доручення виборців депутату районної ради повинно бути підтримано більшістю учасників зборів.

Доручення виборців, які потребують прийняття районною радою або районною державною адміністрацією рішення, фінансових чи інших матеріальних затрат, доводяться депутатом районної ради до відома ради або її органів.

Депутат районної ради приймає участь у виконанні доручень виборців як самостійно, так і у складі постійних і тимчасових комісій ради чи у складі створеної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідної територіальної громади.

 

Стаття 54. Депутат ради чи група депутатів може внести попередньо або на пленарному засіданні ради депутатський запит у письмовій або усній формі. Запит підлягає внесенню в порядок денний пленарного засідання ради. За результатами розгляду депутатського запита приймається рішення ради.

Орган чи посадова особа, кому адресовано депутатський запит, повинні в установлений радою термін дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату. Якщо запит по об’єктивним причинам неможливо розглянути в установлений радою термін, то орган чи посадова особа повинні письмово повідомити раду і депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, котрий не повинен перевищувати один місяць з дня отримання запита.

Відповідь на запит при необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 

Стаття 55. За пропозицією депутатів може проводитись депутатський день не пізніш, як за 3 дні до сесії з метою попереднього ознайомлення і обговорення депутатами питань, внесених до порядку денного сесії, інформування депутатів про поточну діяльність районної ради і її виконавчого апарату, а також надання іншої інформації, необхідної для здійснення депутатами своїх повноважень.

Стаття 56. Депутат ради періодично, але не менш одного разу на рік, повинен звітувати про свою роботу перед виборцями.

Районна рада на своєму засіданні визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями. У рішенні ради зазначається строк надання депутатами інформації про проведення звітів.

Звіти депутатів освітлюються засобами масової інформації.

 

РОЗДІЛ  ХІІ. Виконавчий апарат районної ради.

 

Стаття 57. Виконавчий апарат ради створюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови.

Керівником виконавчого апарату є голова ради.

 

Стаття 58. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” і іншими законами.

Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально – технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язку з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами і посадовими особами місцевого самоврядування.

 

Стаття 59. Виконавчий апарат районної ради:

 • здійснює організаційно – технічну підготовку сесій районної ради;
 • забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців;
 • надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією;
 • організує узагальнення наказів виборців, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацією;
 • надає методичну і практичну допомогу постійним комісіям в організації їх діяльності;
 • розглядає за дорученням голови ради, його заступника звернення, адресовані раді, веде їх облік, готує по них відповідні довідки і пропозиції, сприяє депутатам районної ради в цих питаннях;
 • вивчає питання, пов’язані з адміністративно – територіальним поділом району для внесення пропозицій районної ради;
 • здійснює організаційно – технічні заходи щодо підготовки і проведення всеукраїнських, обласних і місцевих референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів обласної і районної рад, інших органів місцевого самоврядування;
 • надає методичну і практичну допомогу органам місцевого самоврядування, органам самоорганізації населення, вивчає і розповсюджує досвід їх роботи;
 • організовує навчання депутатів і керівників органів місцевого самоврядування ;
 • бере участь у підготовці нарад, семінарів, зустрічей, а також інших заходів, що проводяться радою, постійними комісіями.